بندی از کتابی در اصول فقه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکست نستعلیق قرن۱۳ و ۱۴ق کاغذ فرنگی نخودی جلد مقوائی با روکش تیماج و زمینه کاغذی بندی از کتاب لمعه یا روضه البهیه در اصول فقه و حیض
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۲/۰۰۶
موضوع اثر : فقه
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۳) تا قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی نخودی، مقوائی با روکش چرم،
تکنیک : دست نویس، فرنگی نخودی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان