صفوةالدین قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکست نستعلیق قرن۱۳ و ۱۴ق کاغذ فرنگی نخودی جلد مقوائی با روکش تیماج و زمینه کاغذی این رساله به عربی در یک مقدمه و دوازده حجت و خاتمه در نصایح مومنان در سال ۱۲۶۱ تالیف شده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۲/۰۰۷
موضوع اثر : اندرزنامه‌ها
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۳) تا قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی نخودی، مقوائی با روکش چرم،
تکنیک : دست نویس، ماشینی نخودی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان