خطوط [مرقع]: قطعه شکسته نستعلیق عالی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قطعه شکسته نستعلیق چلیپا
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۹۲/۰۰۷
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ مقوایی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول و کمند،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان