سؤال و جواب از جفر جامع قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق سده ۱۳ق کاغذ فرنگی نخنودی روسی جلد میشن قهوه ای ترنج و سرترنج دار این اثر، رساله کوتاهی در علم جفر که به صورت سوال و جواب است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۹۴/۰۰۶
موضوع اثر : جفر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره ته‌نقش‌دار روسی، میشن قهوه ای،
تکنیک : دست نویس، ترنج و سرترنج ضربی، فرنگی نخودی آهارمهره،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان