گواهی پهلوی

نظر شما:

گواهی عدم سوء پیشینه و برگه معافیت موقت تکفل عبدالله اعتمادی به تاریخ ۱۳۲۸ش و ۱۳۲۶ش و خط تایپی و شکسته تحریری دارای کاغذ کرم رنگ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۷۸۷
موضوع اثر : گواهی عدم سوء پیشینه و برگه معافیت موقت تکفل
تاریخ خلق : از ۴ مهر ۱۳۲۶ شمسی (قرن ۱۴) تا ۲۴ دی ۱۳۲۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
فروشنده : علی طهماسبی
برچسب‌ها : گواهی
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان