قبض تلگراف

نظر شما:

قبض ارسال تلگراف از طباطبائی به بهبهانی دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۹۳۰
موضوع اثر : قبض ارسال تلگراف از طباطبائی به بهبهانی
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : قبض