اجاره نامچه بین محمداسماعیل تاجر و ملایوسف در ربیع الثانی ۱۳۱۴ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)