شکایتنامه محمدکاظم ملک التجار به آقا حسنعلی به محکمه تجارت شوال ۱۳۳۰ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شکایتنامه محمدکاظم ملک التجار به آقا حسنعلی میرزا رئیس شعبه ثانی محکمه تجارت در باره محکمه غیابی علیه وی در خصوص شرکت عمومی ۱۶شوال ۱۳۳۰
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۵۸
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : شکایتنامه
تاریخ خلق : ۱۶ شوال ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان