صورت اجاره مستغلات و مزارع آستان قدس از سوی تولیت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت پرداختی تولیت آستان قدس در خصوص اجاره دادن مستغلات و مزارع آستان قدس
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۹۵
موضوع اثر : صورت پرداختی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان