مصالحه کلیه اموال منقول و غیرمنقول محمدکاظم ملک التجار به عبدالرحیم۱۲۸۷ق.

نظر شما:

مصالحه کلیه اموال منقول و غیرمنقول محمدکاظم ملک التجار به عبدالرحیم پسر عمه وی ۱۲۸۷ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۱۱
موضوع اثر : مصالحه اموال
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :