ورقه احضاریه حقوق برای حاج محمدکاظم ملک التجار ۱۳۳۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ورقه احضاریه حقوق برای حاج محمدکاظم ملک التجار ۱۳۳۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۹۸
موضوع اثر : ورقه احضاریه
تاریخ خلق : ۱۱ رجب ۱۳۳۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان