قطعه قطاعی.نسخ پهلوی

نظر شما:

یک قطعه قطاعی خط نسخ بی کیفیت .صفحه پردازی :ترکیبی.کاغذ :مقوای زرد ماشینی برزمینه کاغذ فرنگی آهارمهره نباتی.حاشیه :تسمه اندازی ابروباد .جدول کشی به سبز وزرد.پاسپارتو به رنگ قرمز
شماره اموال : ۱۴۰۰.۲۵.۰۰۰۰۱
موضوع اثر : اسامی پنج تن
رنگ : زمینه: نباتی
تکنیک : قطاعی، قطاعی، تسمه اندازی ابروباد، جدول کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۳ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قطاعی
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان