سکه مسی تکش خوارزمشاهی خوارزمشاهیان

نظر شما:

سکه مسی تکش خوارزمشاهی(۵۶۸-۵۹۶ه.ق)
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۴۲۷
تاریخ خلق : از ۵۶۸ قمری (قرن ۷) تا ۵۹۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان