سکه مسی احتمالا سلطان ابوسعید بهادر خان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه مسی احتمالا سلطان ابوسعید بهادر خان ایلخانی
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۸۹
تاریخ خلق : از ۷۱۶ قمری (قرن ۸) تا ۷۳۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : مسی کدر شده
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان