درهم نقره شاپور دوم ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

درهم نقره شاپور دوم ساسانی (۳۰۹-۳۷۹)
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۲۴۷
تاریخ خلق : از ۳۰۹ میلادی (قرن ۴) تا ۳۷۹ میلادی (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان