دوخالکسی مسی فرهاد سوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

دوخالکسی مسی فرهاد سوم اشکانی (۶۹/۷۰ پیش از میلاد در پارت؛ ۶۶/۶۷-۵۷/۵۸ پیش از میلاد در بابل) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: قابل مقایسه با ۳۶.۱۹ که چهارخالکُسی است.
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۱۵۳
تاریخ خلق : از ۶۶ قبل از میلاد (قرن ۱) تا ۵۷ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان