سکه نقره علی موید سربداران سربداران

نظر شما:

سکه نقره علی موید سربداران (۷۷۵ ه.ق) ضرب استرآباد
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۵۰
تاریخ خلق : ۷۷۵ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سربداران روی بر خط زمان