سکه نقره بدر بن حسنویه آل حسنویه

نظر شما:

سکه نقره بدر بن حسنویه (۴۰۵-۳۶۹ ه.ق)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۴۰۰
تاریخ خلق : از ۳۶۹ قمری (قرن ۴) تا ۴۰۵ قمری (قرن ۵)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل حسنویه روی بر خط زمان