سکه ی نقره سلیمان (همسر ساتی بک)، ایلخان مغول صفویه

نظر شما: