سکه ی نقره مغولان ایران مغولان

نظر شما:

سکه ی نقره، مغولان ایران، خاقان های بزرگ، ضرب تبریز، ۳؟۶ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۹۰۸
تاریخ خلق : قمری (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
واقف : حا ج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره