سکه ی نقره ی مونکاکا مغول مغولان

نظر شما:

سکه ی نقره ی مغولان، مونکاکا، ؟۶۵ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۹۱۰
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۷) تا نامعلوم
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره