ژتون سربی دوره ی محمد رضا شاه پهلوی پهلوی

نظر شما:

ژتون ۵ شاهی سربی دوره ی محمد رضا شاه پهلوی.
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۷۷۵۴
رنگ : سربی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان