سکه مس بهرام شاه صفاری صفاریان ۲۴۷ قمری (قرن ۳) - ۲۸۷ قمری (قرن ۳)

نظر شما:

سکه مس بهرام شاه، صفاریان (دولت سوم) ملوک نیمروز، ضرب ۶۱۸ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۸۹۸۷۱
تاریخ خلق : ۶۱۸ قمری (قرن ۷)
فروشنده : خدیجه جبار نیا
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفاریان روی بر خط زمان