سکه سلطان محمد بن ملکشاه سلجوقی از جنس آلیلژ مس و نقره سلجوقیان

نظر شما:

سکه سلطان محمد بن ملکشاه سلجوقی از جنس آلیلژ مس و نقره، ضرب محدوده ۴۹۸-۵۱۱ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۸۹۸۷۳
رنگ : مسی
فروشنده : خدیجه جبار نیا
برچسب‌ها : سلجوقیان
دوره تاریخی سلجوقیان روی بر خط زمان