سکه مسی طغرل تگین از زنگیان موصل اتابکان زنگی موصل

نظر شما:

سکه مسی ، حاکم غازی(طغرل تگین) ، سلسله زنگیان موصل (اتابکان زنگی موصل ) ، محل ضرب شاید موصل ، (۵۶۷ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۵۶
رنگ : مسی و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :