سکه مس ، غازی (طغرل تگین) ، زنگیان موصل اتابکان زنگی موصل

نظر شما:

سکه مس ، غازی (طغرل تگین) ، زنگیان موصل ،محل ضرب احتمالا موصل ، تاریخ ضرب (۵۶۵-۵۴۴ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۰۰
رنگ : مسی با زنگار سبز و سیاه
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :