سکه مس ، یولوق ارسلان ، ارتقیان ماردین ارتقیان ماردین

نظر شما:

سکه مس ، یولوق ارسلان ، ارتقیان ماردین ، محل ضرب ماردین ، تاریخ ضرب (۵۸۹ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۳۸
رنگ : مسی با زنگار سیاه
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :