سکه مس، سنجر شاه بن غازی ، زنگیان الجزیره زنگیان الجزیره

نظر شما:

سکه مس، سنجر شاه بن غازی ، زنگیان الجزیره ، محل ضرب محدوده الجزیره ، تاریخ ضرب (۵۸۴ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۴۴
رنگ : مسی با لکه های سیاه و زنگار
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :