سکه مس ، مظفر الدین کوکبری بن علی ،اتابکان اربل اتابکان اربل (بنی بکتکین)

نظر شما:

سکه مس ، مظفر الدین کوکبری بن علی ،اتابکان اربل ، محل ضرب اربل ، تاریخ ضرب (۵۸۶-۶۳۰ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۵۶
رنگ : مسی با زنگار
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :