سکه مس ، نجام الدین الپی ، ارتقیان ماردین ارتقیان ماردین

نظر شما:

سکه مس ، نجام الدین الپی ، ارتقیان ماردین ، محل ضرب ماردین ، تاریخ ضرب (۵۵۵-۵۶۶ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۶۳
رنگ : مسی با زنگار
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :