سکه مس ، سنجرشاه بن غازی ، زنگیان الجزیره زنگیان الجزیره

نظر شما:

سکه مس ، سنجرشاه بن غازی ، زنگیان الجزیره ، محل ضرب محدوده مکانی در جزیره عراق ، تاریخ ضرب (۵۷۶-۵۸۹ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۸۰
رنگ : مسی با زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :