تمبر 1 ریالی لباسهای محلی ایران پهلوی

Your Comment:

تمبر 1 ریالی با موضوع لباسهای محلی ایران و تصویر یک مرد با لباس محلی
Accession Number: 1334.10.00911
Artists : محمد جوادی پور (طراح)
Medium : تصویر یک مرد با لباس محلی
Date : 5 تیر 1334 شمسی (قرن 14)
Color : آبی و سیاه
Dimensions : length (4 سانتیمتر) width (2 سانتیمتر و 8 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of پهلوی on timeline