مشهدی ناصر قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

نقاشی رنگ روغن با تصویر نیم تنه مردی به نام «مشهدی ناصر» که قسمت میانی موهایش خالی می باشد. قبای قهوه ای روشن با یقه سبز رنگ و پیراهن سفید بر تن دارد. و بر پشت یک میز نشسته است در حالیکه دو دستش را روی میز گذاشته است. روی میزیک پارچه با طرح چهارخانه بزرگ سبز و قهوه ایی انداخته شده است. در قسمت طرح رومیزی در بعضی از قسمتها رنگ زمینه بوم پیداست و به نظر می رسد کاملا رنگ گذاری نشده است. در کل اثر نیمه تمام و تا حدودی مشق گونه به نظر می رسد.
Accession Number: 1393.01.00003
Artists : محمد غفاری (کمال الملک) (نقاش)
Medium : شخصیت
Date : 1303 شمسی (قرن 14)
Color : اکر
Dimensions : length (65 سانتیمتر) width (62 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline