بازدید آقای کوجی هاندا سفیر ژاپن در ایران از کتابخانه و موزه ملی ملک در روز جهانی موزه

بازدید آقای کوجی هاندا سفیر ژاپن در ایران از کتابخانه و موزه ملی ملک در روز جهانی موزه منتشر شده در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظر شما: