آثار وقفی و اهدایی سال 1393

فهرست آثار اهدایی سال 1393 خورشیدی

(کتاب چاپی، نسخه‌های خطی و سنگی، نشریه و سند)

اهداکنندگان حقوقی/ 12 مرکز

کتاب چاپی/ 46 عنوان

نشریه جاری/ 60 عنوان (60 دفتر نشریه)

اهداکنندگان حقیقی/ 55 نفر

نسخه خطی/ 73 عنوان

کتاب چاپ سنگی/ 52 عنوان (57 جلد)

کتاب چاپی/ 362 عنوان (428 جلد)

سند/ 180 برگ به اضافه 3 دفتر

نشریه/ 4 عنوان

برچسب‌ها: