قطعه شکسته نستعلیق خوش. کتابت خفی پهلوی

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق خوش .قلم خفی .صفحه پردازی:چلیپای مرکب .کاغذ :فرنگی آهار مهره نباتی .مرکب :مشکی.بین خطوط اکلیل اندازی مضرس .دارای دولچکی منقش الوان .حاشیه:دارای تسمه اندازی به فستقی روشن.جدول کشی به مشکی.سفید.طلا یی.پاسپارتو :منقش به گل وبرگهای تشعیری محرر.کمند بطلایی باتحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۸۷
موضوع اثر : غزلی از سعدی
رنگ : زمینه : نباتی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نباتی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذفرنگی آهار مهره نباتی، اکلیل اندازی مضرس، تسمه اندازی، جدول کشی، تشعیر سازی، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان