مقامات حمیدی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف حمید الدین ابوبکر عمر بن محمود محمودی حمیدی بلخی ولواجی در پایان جمادی الثانی ۵۵۱، درگذشته ی ۵۵۹، نسخ و شکسته نستعلیق محمد علی بن عباس در ۱۲۸۴، دارای سرلوح و جدول و کمند به زر، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فرنگی آبی در ۱۱۶ برگ ۱۰ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن سرخ مجدول به زر است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۱۵/۰۰۰
پدید آورندگان : عمربن محمود حمیدی بلخی (مؤلف) محمدعلی‌بن عباس (خطاط)
موضوع اثر : نثر فارسی/ نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۸۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آبی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، تذهیب وترصیع، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک