القصیده‌الرائیة ایلخانان

نظر شما:

تالیف ابوالحسن علی تهامی عاملی درگذشته ۴۱۶، نسخ محمد بن یوسف ابی عقیل نوقارینی بیهقی ۱ رمضان ۷۲۵ در گرگانج خوارزم، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ دولت آبادی در ۳ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۶۴/۰۰۴
پدید آورندگان : ابوالحسن علی تهامی عاملی (شاعر) محمدبن یوسف ابی‌عقیل نوقارینی بیهقی (کاتب)
موضوع اثر : شعر عربی
تاریخ خلق : رمضان ۷۲۵ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک