سه بیت عربی ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

تالیف ابو سعید ترمذی، نسخ محمد بن یوسف ابی عقیل نوقارینی بیهقی نزدیک به پایان شعبان ۷۲۵ در گرگانج خوارزم، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ دولت آبادی در ۱ برگ ۱۸ سطری(۳ بیت) نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۶۴/۰۰۷
پدید آورندگان : ابوسعید ترمذی (شاعر) محمدبن یوسف ابی‌عقیل نوقارینی بیهقی (کاتب)
موضوع اثر : شعر عربی
تاریخ خلق : ۷۲۵ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک