پراکنده‌ها (بیشتر شعر فارسی) ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

استفتا ملک الامرا تاج الدین محمد بهاء الجامی به جهت تخفیف قبجور از خدمت شمس الدین صاحب دیوان، تعزیت به نثر، سروده های کمال الدین اسماعیل، نسخ سده ۸، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ دولت آبادی در ۵ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۶۴/۰۱۵
موضوع اثر : شعر فارسی/ مجموعه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک