التفرید ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

تالیف نجم الدین ابوالجمال الجناب احمد کبری خیوقی درگذشته ی ۶۱۸، نسخ محمد بن یوسف ابی عقیل نوقارینی بیهقی در ۷۲۵ در دارالسیاده خوارزم، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ دولت آبادی در ۱۸ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۶۴/۰۱۱
پدید آورندگان : نجم الدین ابوالجمال الجناب احمد کبری خیوقی (مؤلف) محمدبن یوسف ابی‌عقیل نوقارینی بیهقی (کاتب)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : ۷۲۵ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسن آقا ملک