شرح الکافیة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۸۲۱/۰۰۰
پدید آورندگان : ابن الحاحب، عثمان بن عمر (مؤلف)
موضوع اثر : زبان عربی - نحو
تاریخ خلق : ۱۰۵۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک