سکه شاهرخ تیموری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره شاهرخ تیموری ضرب سلطانیه
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۱۱۱
تاریخ خلق : از ۸۰۷ قمری (قرن ۹) تا ۸۵۰ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک