سکه ی مسین قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سکه ی مسین قاجار، احتمالا ضرب تهران، ۱۲۵۶ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۷۱۷
رنگ : مسی و زنگار سبز و همراه با لکه های سیاه
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک