سکه طلای سامانی سامانیان

نظر شما:

دینار امیر اسمعیل سامانی ضرب سمرقند سال ۲۸۲
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۱۲۶
تاریخ خلق : ۲۸۲ قمری (قرن ۳)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر و ۸۰۰ میکرون) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۱۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک