سکه طلای سامانی سامانیان

نظر شما:

دینار نصر بن سامانی ضرب سمرقند سال ۳۲۷
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۱۴۱
تاریخ خلق : ۳۲۷ قمری (قرن ۴)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک