سکه مس

نظر شما:

روی سکه: نیم راست زنی با پیشانی کوتاه پشت سکه:شخص ایستاده با صورت نیم رخ و بدن تمام رخ، در دست راست کمان و در دست چپ پیکان
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۱۶
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه 6(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :