سکه مس

نظر شما:

روی سکه: نیم رخ سمت راست با سربند و موهای روی پیشانی پشت سکه: فردی ایستاده در دست راست کمان و دست چپ به جلو خم و پای راست به عقب خم شده
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۲۰
رنگ : مسی و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه 6(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :