سکه مسی

نظر شما:

روی سکه تصویر تمام رخ فردی تا نیم تنه و اطراف وی حروف لاتین پششت سکه حرئف لاتین در ۴ سطر ساییده شده و در اطراف آن دایره وجود دارد
شماره اموال : ۱۰۰۰.۰۶.۰۰۱۴۶
رنگ : مسی با لکه های سیاه
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :