سکه مسی

نظر شما:

سکه ساییده شده و تصئیر آن نا مشخص است
شماره اموال : ۱۰۰۰.۰۶.۰۰۱۴۵
رنگ : مسی و زنگار سبز و همره با لکه هاب سیاه
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :